“เราตระหนักดีว่าความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และมนุษย์

เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น กิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่าง ๆ จึงเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

จากอดีตจนถึงปัจจุบันตามคำสัญญาของเรา”
Copyrights © 2016 & All Rights Reserved by VSCHEM