โครงการ CSR เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงพื้นที่และผู้ยากไร้ โดย บริษัท วีเอส เคม(1970) จำกัด