Privacy Policy

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 

กลุ่มบริษัท วีเอส เคม 

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) ฉบับนี้มีขึ้นเพื่อชี้แจงข้อกำหนดและมาตรการที่กลุ่มบริษัท วีเอส เคม (บริษัทวีเอส เคม (1970) จำกัด,บริษัท วีเอส เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท วีเอส อินกรีเดียนส์ จำกัด) และบริษัทในเครือตามรายชื่อที่ปรากฎในเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ (รวมเรียกว่า “บริษัท”) ใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่นิยามไว้ด้านล่างนี้) 

บริษัทตระหนักดีว่าในการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้น บริษัทอาจทำการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 4. 'วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล' ข้างท้ายนี้) ซึ่งบริษัทเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย รวมถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวนั้นย่อมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ลักษณะของสินค้าหรือบริการ และ/หรือ ธุรกรรมที่ท่านทำกับบริษัท  

บริษัทให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างระมัดระวังและเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึง กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และคำสั่งทั้งหมดที่ออกภายใต้กฎหมายนี้ (รวมเรียกว่า พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ”)  

โปรดศึกษานโยบายฉบับนี้ควบคู่กับประกาศอื่นที่ออกโดยหรือที่จะออกโดยบริษัท ตลอดจนข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรอื่นๆ ระหว่างท่านและบริษัท (หากมี) อนึ่ง นโยบายนี้อาจถูกเพิ่มเติม แก้ไข หรือปรับปรุงเป็นครั้งคราวตามที่บริษัทเห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสม โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ในเว็บไซต์หรือช่องทางใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ดังนั้น โปรดใช้นโยบายฉบับล่าสุดเพื่อเป็นข้อมูลและในการใช้อ้างอิงต่อไป  

ข้อมูลส่วนบุคคล  

ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลดังกล่าวได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ที่ถึงแก่กรรม และรวมถึงข้อมูลที่ถูกกำหนดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ด้วย  

 

 

 1. บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งใด 

 1. จากท่าน 

บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากท่านในหลายกรณี เช่น 

 • เมื่อท่านใช้บริการ หรือซื้อสินค้าจากบริษัท  

 • เมื่อท่านเข้าใช้/เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือระบบสารสนเทศใดๆ ของบริษัท (เช่น บริษัทอาจได้รับข้อมูลตำแหน่งและข้อมูลอุปกรณ์ของท่านระหว่างการปฏิบัติการของเว็บไซต์หรือ             แอปพลิเคชันของบริษัท 

 • เมื่อท่านติดต่อ/เยี่ยมชมสำนักงานหรือสาขาหรือโรงงานของบริษัท  

 • เมื่อท่านติดต่อบริษัทผ่านช่องทางออฟไลน์หรือออนไลน์ เช่น จดหมาย โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ อีเมล ฯลฯ 

 

 1. จากแหล่งอื่น 

บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่นๆ ที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ และบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลภายนอกตามความยินยอมที่ท่านให้ไว้หรือตามฐานทางกฎหมายอื่นๆ ตามกฎหมาย ซึ่งบุคคลภายนอกเหล่านี้อาจรวมถึงหน่วยงานของรัฐ บริษัทในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท เช่น ผู้ให้บริการในการชำระเงิน พันธมิตรในการให้บริการจัดส่งหรือการบำรุงรักษา บริษัทประกันภัย เว็บไซต์โซเชียลมีเดียของบุคคลที่สาม พันธมิตรด้านการตลาด/โฆษณา และ/หรือผู้ให้บริการอื่นๆ รวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวเนื่องกับท่าน (เช่น ครอบครัว หรือเพื่อน)  

 

บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากนายจ้างของท่านหรือจากองค์กรที่ท่านทำงานให้ (“บริษัทนายจ้างของท่าน”) เนื่องจากท่านอาจได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประสานงานกับบริษัทหรือเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทนายจ้างของท่านในความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีอยู่หรือที่อาจมีขึ้นกับบริษัท  

 

 1. การรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ 

เพื่อที่บริษัทจะได้สามารถตอบสนองต่อคำร้องขอหรือความต้องการของท่าน และ/หรือ บริษัทนายจ้างของท่าน รวมถึงเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดแก่ท่าน และ/หรือ บริษัทนายจ้างของท่าน ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ บริษัทอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้กับบริษัทเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของท่านที่บริษัทได้รวบรวมและเก็บรักษาไว้ก่อนหน้านี้ ในกรณีที่ท่านมีความสัมพันธ์กับบริษัทมากกว่าหนึ่งทาง เช่น ท่านอาจเป็นทั้งผู้ใช้เว็บไซต์และลูกค้าโดยตรงของบริษัท หรือเป็นทั้งตัวแทนของบริษัทนายจ้างของท่านและผู้ใช้เว็บไซต์ บริษัทอาจเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านที่บริษัทรวบรวมไว้เข้าด้วยกัน  

 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย 

  บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ 

 

 1. ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลติดต่อ   

ข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดนี้อาจรวมถึงชื่อ นามสกุล คำนำหน้า สถานภาพสมรส เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ ส่วนสูง สัญชาติ ศาสนา รูปภาพ ประวัติการศึกษา ประเทศและเมืองเกิด ลายมือชื่อ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน รหัส 12 หลักหลังบัตรประจำตัวประชาชน (Laser Code) หมายเลขหนังสือเดินทาง ข้อมูลอื่นที่ปรากฎในหนังสือเดินทาง หมายเลขประกันสังคม หมายเลขทะเบียนรถ หมายเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หมายเลขประจำตัวทนายความ หมายเลขทะเบียนทนายความรับรองเอกสาร อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ชื่อผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉินและข้อมูลการติดต่อ  สถานที่ทำงาน บัญชี Social Media ไลน์ ไอดี    (Line ID) ) รหัสระบุตัวผู้ใช้บนบริการ WhatsApp (WhatsApp Contact) เฟซบุ๊ก ไอดี (Facebook ID) เป็นต้น 

 

 1. ข้อมูลการทำธุรกรรม 

 ข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดนี้อาจรวมถึงรายละเอียดการซื้อขายหรือการใช้บริการ ประวัติการซื้อขายหรือการใช้บริการ สถานะการทำธุรกรรม ประวัติการทำธุรกรรม สถานะความเป็นลูกค้า ความสามารถในการได้มาและชำระสินเชื่อ เอกสารการขอสินเชื่อกับธนาคารหรือข้อมูลที่ใช้ในการประเมินด้านเครดิต ข้อมูลการชำระเงินและการคืนเงิน เช่น รายละเอียดบัญชีธนาคาร ข้อมูลภาษี รายละเอียดบัตรเครดิตและบัตรเดบิต รายละเอียดการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และเลขธุรกรรม ข้อมูลหนี้คงค้าง และข้อมูลที่รวบรวมสำหรับการรับรองตัวตนของท่านบนเว็บไซต์ เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ 

 

 1. ข้อมูลออนไลน์และข้อมูลทางเทคนิค 

 ข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดนี้อาจรวมถึงข้อมูลเฉพาะทางเทคนิคที่ใช้การระบุตัวตนของท่านโดยตรงหรือโดยอ้อมเมื่อใช้เว็บไซต์ของบริษัท เช่น ชื่อผู้ใช้ ที่อยู่ หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์           (IP Address) ข้อมูลไอดีของอุปกรณ์อื่นๆ รุ่นอุปกรณ์ บราวเซอร์ที่ใช้ ตำแหน่ง GPS และข้อมูลออนไลน์อื่นๆ ของท่าน รวมถึงข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ เช่น ประวัติการเข้าสู่ระบบ การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์และข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลการท่องเว็บ คุกกี้ หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกัน 

 

 1. การบันทึกวิดีโอและเสียง 

ข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดนี้อาจรวมถึงข้อมูลวิดีโอ เสียง และภาพถ่ายของท่านที่บริษัทได้รับเมื่อท่านเยี่ยมชมสำนักงาน สาขา หรือโรงงานของบริษัท หรือจากการบันทึกภาพกลองวงจรปิด เช่นเดียวกับการบันทึกเสียงที่ได้รับจากการสนทนาทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าของบริษัท 

 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว  

ข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามลักษณะที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภูมิหลัง (เช่น ประวัติอาชญากรรม) ความทุพพลภาพ ข้อมูลด้านสุขภาพ ศาสนา สถานภาพการสมรส และข้อมูล           ไบโอเมตริกซ์ เช่น ข้อมูลการจดจำใบหน้า/ม่านตา ลายนิ้วมือ ข้อมูลการจดจำเสียง และตัวระบุ      ไบโอเมตริกอื่นๆ ทั้งนี้ เนื่องจากข้อมูลในหมวดหมู่นี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว บริษัทจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเก็บรวบรวม ใช้ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านนั้นอยู่บนพื้นฐานของความจำเป็นตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หรือโดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านเท่านั้น   

 

 1. ข้อมูลที่ให้โดยสมัครใจ 

ข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดนี้อาจรวมถึงข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทในการตอบแบบสำรวจหรือผลตอบรับหรือบทวิจารณ์อื่นๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทหรือผ่านช่องทางอื่นๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียของท่านเมื่อท่านสื่อสารหรือโต้ตอบกับบริษัทผ่านทางหน้าโซเชียลมีเดีย และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับจากการที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยบริษัท 

 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์และผู้ไร้ความสามารถ  

บริษัทไม่ประสงค์จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก ผู้เยาว์                     คนไร้ความสามารถ และ/หรือ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่จะสามารถกระทำได้ภายใต้กฎหมายหรือเมื่อบริษัทได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลเหล่านั้นตามกฎหมาย 

 

 1. วัตถุประสงค์ในการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้: 

 

 1. การดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาของบริษัท 

ในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนในการจัดหาผลิตภัณฑ์ และ/หรือ ให้บริการแก่ท่าน และ/หรือ บริษัทนายจ้างของท่าน บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

 • ให้ท่าน และ/หรือ บริษัทนายจ้างของท่านได้ใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัท 

 • ยืนยันตัวตนท่าน และ/หรือ บริษัทนายจ้างของท่านในการทำธุรกรรมใดๆ 

 • ดำเนินการตามคำขอของท่าน และ/หรือ บริษัทนายจ้างของท่าน ก่อนการเข้าทำสัญญากับบริษัท 

 • เพื่อการลงทะเบียนท่าน และ/หรือ บริษัทนายจ้างในฐานะลูกค้าหรือคู่ค้าของบริษัท ผู้สนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท และ/หรือลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บนเว็บไซต์ หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ของบริษัท รวมถึงเพื่อตรวจสอบและทำให้บัญชีผู้ใช้เป็นปัจจุบัน 

 • ดำเนินการตามคำสั่งของท่าน และ/หรือ บริษัทนายจ้างของท่าน (เช่น การจองซื้อหรือการซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัท การแจ้งแก้ไขผลิตภัณฑ์ คำสั่งซื้อหรือบริการ การดำเนินการเพื่อขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น) 

 • ส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการให้กับท่าน และ/หรือ บริษัทนายจ้างของท่าน โดยบริษัทอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สามเพื่อการดำเนินการส่งมอบผลิตภัณฑ์/บริการดังกล่าว 

 • ดูแลบัญชีลูกค้าที่ท่าน และ/หรือ บริษัทนายจ้างของท่าน มีอยู่กับบริษัท 

 • เปิดใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่น  

 • ดำเนินการที่จำเป็นเพื่อการให้บริการและการปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัท 

 • รับรองความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของท่าน และ/หรือ บริษัทนายจ้างของท่าน ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ บริการ และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัท 

 • บริหารจัดการเกี่ยวกับกับการชำระเงินของท่าน และ/หรือ บริษัทนายจ้างของท่าน และการจัดการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 

 • ตรวจสอบและดำเนินธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินออนไลน์ของท่าน และ/หรือ บริษัทนายจ้างของท่าน 

 • ช่วยเหลือท่าน และ/หรือ บริษัทนายจ้างของท่าน ผ่านการบริการหลังการขายของบริษัท 

 • ออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 • ให้บริการช่วยเหลือและสนับสนุนลูกค้า 

 • ประมวลผลคำขอ คำถาม การสอบถามและข้อร้องเรียนของท่าน และ/หรือ บริษัทนายจ้างของท่าน 

 • มอบสิทธิพิเศษ ของรางวัล และส่วนลดผ่านโปรแกรมความสม่ำเสมอของลูกค้า (ถ้ามี) 

 • ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาที่ท่าน และ/หรือ บริษัทนายจ้างของท่าน มีกับบริษัท 

 

 1. การปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของบริษัท 

บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายภาษีอากร กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ เป็นต้น  รวมถึงกฎ ระเบียบ และ/หรือคำสั่งอื่นใดของหน่วยงานที่มีอำนาจ 

 

 1. ตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย  

บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้บริษัทสามารถกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือบุคคลอื่น โดยเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เช่น เพื่อป้องกันอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือการฉ้อโกง เพื่อการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยของสถานที่ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติ หรือระบบเครือข่ายของบริษัท เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบหรือการสอบสวน เพื่อจัดการข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาท  และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่มีในต่างประเทศ เป็นต้น 

 

 1. การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการและวัตถุประสงค์ทางการตลาดของบริษัท (ตามความยินยอมของท่านเท่านั้น) 

ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการ การตลาดหรือแคมเปญการตลา การโฆษณา และการส่งเสริมการขายของบริษัท ตลอดจนการพัฒนาเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นในการติดต่อกับบริษัทไม่ว่าในช่องทางใด หากท่านได้ให้ความยินยอมไว้แก่บริษัท บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

 

 • แจ้งข่าวสารและข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัท ส่งข้อเสนอพิเศษ และโปรโมชั่นล่าสุดของบริษัทให้แก่ท่าน 

 • ส่งการแจ้งเตือน ข้อเสนอ แคมเปญและสื่อสำหรับกิจกรรม โปรโมชั่น ข้อเสนอ และสิทธิพิเศษอื่นๆ ของบริษัทในอนาคต 

 • ดำเนินการวิจัยการตลาดและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท และ/หรือ การสำรวจเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท รวมถึงการจัดทำแผนการตลาดของบริษัท 

 • ดำเนินการวิเคราะห์ความชอบและความสนใจของท่าน 

 • ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการของบริษัท ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับความชอบและความสนใจของท่าน 

 • ให้คำแนะนำ สิทธิพิเศษ รางวัล และโปรโมชั่นอันเกี่ยวเนื่องกับสินค้า และ/หรือ บริการของบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท 

การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับความยินยอมของท่าน การเพิกถอนความยินยอมของท่านถือเป็นสิทธิตามกฎหมาย ซึ่งการเพิกถอนความยินยอมของท่านในเรื่องดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการบริการ การสื่อสาร สิ่งอำนวยความสะดวก การได้รับสิทธิประโยชน์ใดๆ รวมถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการที่บริษัทสามารถนำเสนอให้แก่ท่านได้ 

 

 1. วัตถุประสงค์อื่นๆ  

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ (1) การศึกษาวิจัย หรือสถิติ (2) ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลใดๆ (3) ดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือตามความจำเป็นในการใช้อำนาจหน้าที่ที่ทางการมอบให้บริษัท และ/หรือ (4) วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เท่าที่บริษัทระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้หรือตามที่ได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบและแจ้งรายละเอียดฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่บริษัทใช้อ้างอิงให้ท่านทราบต่อไป 

 

 1. การจัดเก็บ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจะได้รับการจัดเก็บตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม รวมถึงมาตรการเชิงกายภาพ มาตรการทางเทคนิคและมาตรการเชิงองค์กร เพื่อป้องกันการละเมิดหรือการสูญหายของข้อมูลใดๆ และเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลนั้น ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและกฎเกณฑ์ภายใน รวมถึงนโยบายการรักษาความลับของข้อมูล และให้การฝึกอบรมพนักงานและตัวแทนของบริษัท เพื่อป้องกันการใช้และการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ นโยบายกฎระเบียบภายใน และการฝึกอบรมดังกล่าวจะได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมและจำเป็น 

ด้วยความยินยอมของท่าน และ/หรือ ตามที่กฎหมายอนุญาต บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สามในประเทศไทย และ/หรือ ในต่างประเทศ ซึ่งมีหน้าที่ตามสัญญากับบริษัทในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัยและบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในขอบเขตความยินยอมของท่านหรือตามที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้เท่านั้น บุคคลที่สามเหล่านี้อาจรวมถึงบุคคลต่อไปนี้: 

 

 • บริษัทในเครือ บริษัทย่อย และบริษัทแม่ รวมถึงกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน หรือที่ปรึกษาของบริษัท  

 • บริษัทนายจ้างของท่าน 

 • พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า และลูกค้าของบริษัท 

 • ผู้ประมวลผลการชำระเงิน และ/หรือ ผู้อำนวยความสะดวกในการชำระเงินของบริษัท 

 • บุคคลภายนอกที่ให้บริการต่างๆ แก่บริษัท (เช่น ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน/เว็บไซต์ และผู้ให้บริการด้านไอทีอื่นๆ ที่สนับสนุนระบบของบริษัท เว็บไซต์ และการดำเนินธุรกิจอื่นๆ ของบริษัท ผู้ให้บริการวิจัยการตลาด เอเจนซี่โฆษณา/การตลาด              ผู้ให้บริการจัดหางาน และ/หรือทรัพยากรบุคคล ผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ตรวจสอบบัญชี           ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ และที่ปรึกษาอื่นๆ เป็นต้น) 

 • ผู้ประมวลผลข้อมูลของบริษัท 

 • สถาบันทางการเงิน 

 • บุคคลที่อาจควบรวม หรือเข้าซื้อหุ้น ทรัพย์สิน หรือธุรกิจของบริษัท 

 • หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานของรัฐ 

 • โรงพยาบาล/สถานพยาบาล  

 • สถานฝึกอบรม 

 • บริษัทประกันภัย 

 • ผู้รับเหมา รวมถึงตัวแทน พนักงาน และผู้ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว  

 • บุคคลใดๆ ที่บริษัทได้รับคำสั่งจากท่านให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังกล่าว 

 

ในกรณีที่จำเป็นหรือเหมาะสม บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เช่น บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทย่อยหรือบริษัทแม่ของบริษัทในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือไปยังผู้ให้บริการระบบคลาวด์ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการคุ้มครองโดยมีขั้นตอนและวิธีการที่เพียงพอสำหรับการรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจรวมถึง ข้อตกลงในการไม่เปิดเผยข้อมูล นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใน หรือเอกสารอื่นใดที่กฎหมายกำหนด  เพื่อให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ 

 

 1. คุ้กกี้ 

คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่จัดเก็บไว้ในไดเร็กทอรีเบราว์เซอร์ของคอมพิวเตอร์ของท่าน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเมื่อท่านใช้อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์เพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ คุกกี้จะทำหน้าที่ติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์ และเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของบริษัท 

บริษัทมีการใช้งานคุ้กกี้ตามประเภทและวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น 

 1. คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร (Strictly Necessary Cookies)  

คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวรเป็นคุกกี้ที่จำป็นสำหรับการเรียกดูเว็บไซต์และจำเป็นสำหรับการดำเนินงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ผ่านระบบของเว็บไซต์ของเราได้ 

 

 1. คุกกี้ประเภทปฏิบัติการ (Functional Cookies)  

คุกกี้ปฏิบัติการจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านขณะท่านใช้งานเว็บไซต์ เช่น การตั้งค่าส่วนบุคคล ภาษาที่ต้องการ ฯลฯ และปรับแต่งเว็บไซต์ให้เหมาะกับท่านเมื่อท่านกลับเข้ามาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง 

 

 1. คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์หรือวัดผลการทำงาน (Analytic/Performance Cookies)  

คุกกี้วิเคราะห์จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ช่วยในการกำหนดระบบการใช้งานเว็บไซต์ คุกกี้นี้จะติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ของท่าน เช่น กิจกรรมบนเว็บไซต์ ระยะเวลาที่ใช้ไป และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และมอบประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ที่ดีขึ้นแก่ท่าน 

 

 

 1. คุกกี้ประเภทการโฆษณา (Advertising Cookies)  

คุกกี้นี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมและประวัติของผู้ใช้งานขณะใช้เว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถนำเสนอ หรือให้บริการ ผลิตภัณฑ์ และโฆษณาที่เหมาะสมตามความชอบของท่าน 

 

ท่านสามารถปิดหรือจำกัดการทำงานของคุกกี้บนเบราว์เซอร์ของท่านได้ หากมิใช่คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร (Strictly Necessary Cookies) อย่างไรก็ตาม ลักษณะและประสบการณ์การได้รับบริการบางอย่างจากบริษัทอาจถูกจำกัดหากท่านไม่ยอมรับคุกกี้บางตัว] 

 

 1. การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก 

เว็บไซต์ของบริษัทอาจเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ ของบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้/เสนอข้อมูลเพิ่มเติม หรือสิทธิประโยชน์แก่ท่าน โดยที่บุคคลที่สามผู้ควบคุมเว็บไซต์ดังกล่าวอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่านด้วย ซึ่งข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมนั้นอาจเป็นข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทด้วยเช่นกัน ซึ่งการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายการใช้คุกกี้ หรือนโยบายคุ้มครองคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามนั้นทั้งสิ้น โดยท่านอาจต้องทำการศึกษานโยบายดังกล่าวของบุคคลที่สามนั้นด้วยเช่นกัน] 

 

 1. บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเพียงใด 

โดยทั่วไป บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นและตามที่บริษัทจำเป็นต้องใช้เพื่อ (1) ปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาที่บริษัทมีกับท่าน และ (2) บรรลุวัตถุประสงค์อื่นตามที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ หรือตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต โดยทั่วไปแล้ว บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่เกินระยะเวลา [10] ปี หลังจากการยุติหรือการสิ้นสุดความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัท หรือภายในระยะเวลาการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของคู่สัญญา เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสิทธิตามกฎหมายที่จะสามารถเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่าระยะเวลานั้น 

 

 1. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลมีสิทธิตามกฎหมายดังต่อไปนี้: 

 

 1. ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมของท่านที่มอบให้บริษัทตามนโยบายนี้ได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามการเพิกถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลให้บริษัทจำกัดการให้บริการหรือประโยชน์อื่นใดที่บริษัทอาจมอบให้แก่ท่าน อย่างไรก็ดี การเพิกถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบต่อสิทธิของบริษัทในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้กระทำลงแล้วภายใต้ความยินยอมของท่าน และบริษัทยังคงมีสิทธิในการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากความยินยอมของท่านหากสามารถกระทำได้ตามกฎหมาย 

 

 1. ท่านสามารถเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านซึ่งเก็บรวบรวมและเก็บรักษาโดยบริษัท หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม 

 

 1. ท่านอาจร้องขอให้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ล้าสมัย ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

 

 1. ท่านอาจร้องขอให้บริษัทลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในบางกรณีตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ กำหนด เช่น เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมนั้นไม่จำเป็นอีกต่อไป เมื่อท่านได้ถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เมื่อท่านคัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรือ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบริษัท หรือข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

 

 1. ท่านสามารถร้องขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในบางกรณีตามที่ พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคลฯ กำหนด เช่น เมื่อบริษัทอยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่ท่านร้องขอ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ท่านขอให้ระงับการใช้แทน 

 

 1. ท่านสามารถขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทไปยังบุคคลอื่นได้ 

 

 1. ท่านอาจคัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรือ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบริษัทที่ทำไปเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 24(4) ของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายมาตรา 24(5) ของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 32 (3) ของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ดี บริษัทอาจดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป หากบริษัทสามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือพิสูจน์ได้ว่าเป็นไปเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 

 

 1. ท่านสามารถยื่นคำร้องได้ที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อท่านเห็นว่าบริษัทไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ  

 

ในการใช้สิทธิตามที่ระบุข้างต้น ท่านสามารถติดต่อบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรได้ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการใช้สิทธิเหล่านี้อยู่ภายใต้บังคับองกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และอาจมีกรณีที่บริษัทจะต้องปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำขอของท่าน เช่น ในกรณีคำขอของท่านอาจเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ฯลฯ ในกรณีนี้บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงสาเหตุของการปฏิเสธด้วย ทั้งนี้ โดยปกติการพิจารณาจะใช้เวลาประมาณ [15-30] วันนับจากวันที่บริษัทได้รับคำขอและข้อมูลและเอกสารที่เพียงพอสำหรับบริษัทในการดำเนินการตามคำขอของท่าน 

 

ติดต่อบริษัท 

กลุ่มบริษัท วีเอส เคม  

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : Data Protection Officer (DPO) 

สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 24 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ 10330 

เบอร์ติดต่อ : 0-2613-7712 

อีเมลล์ : DPO@VSCHEM.COM 

 

 

 1. การเปลี่ยนแปลง 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมนโยบายนี้เป็นครั้งคราวตามที่บริษัทเห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว โดยท่านสามารถตรวจสอบว่ามีการแก้ไขใดๆ หรือไม่ โดยอ้างอิงถึงวันที่ที่นโยบายนี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุด โดยให้การปรับปรุงแก้ไขนั้นมีผลทันทีเมื่อบริษัทได้ประกาศใช้นโยบายฉบับปรับปรุงแก้ไขในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของบริษัท 

 

 1. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้เดิม 

บริษัทมีสิทธิตามกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พ.รบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ตราบเท่าที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมเท่านั้น หากท่านไม่ต้องการให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป หรือต้องการคัดค้าน หรือจำกัดการกระทำดังกล่าวในประการใด โปรดติดต่อและแจ้งมายังบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ เพื่อดำเนินการต่อไป 

 

กลุ่มบริษัท วีเอส เคม   

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : Data Protection Officer (DPO) 

สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 24 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ 10330 

เบอร์ติดต่อ : 0-2613-7712 

อีเมลล์ : DPO@VSCHEM.COM 

 

 

            ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  25 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป