ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในฐานะบริษัทเคมีภัณฑ์ เราเข้าใจถึงความสําคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็นความรับผิดชอบของเราที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการดําเนินงานของเรามีผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ

เราให้ความสําคัญกับ CSR อย่างจริงจังและได้ดําเนินนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการสร้างของเสีย และใช้แนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนในกระบวนการผลิตของเรา นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

นอกเหนือจากการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมแล้วเรายังมุ่งเน้นไปที่ผลกระทบทางสังคมของเรา เราสนับสนุนความคิดริเริ่มที่ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนการศึกษาและสุขภาพ เราทํางานร่วมกับองค์กรท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนของเรา

เราเชื่อว่า CSR ไม่ได้เป็นเพียงความรับผิดชอบ แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสโดยรวมให้แก่ทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาแนวปฏิบัติด้าน CSR อย่างต่อเนื่องและภูมิใจในความพยายามของเราที่จะมีส่วนร่วมในโลกที่ดีขึ้น